ตารางหลักสูตรคณิตศาสตร์

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.1

ภาคเรียนที่ 1

 • สมบัติของจำนวนนับ
 • ระบบจำนวนเต็ม
 • เลขยกกำลัง
 • พื้นฐานทางเรขาคณิต

ภาคเรียนที่ 2

 • เศษส่วน
 • ทศนิยม
 • คู่อันดับและกราฟ
 • สมการ
 • การประมาณค่า
 • รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
 • ความน่าจะเป็น
 • ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.1

ภาคเรียนที่ 1

 • การประยุกต์ 1
 • จำนวนและตัวเลข
 • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
 • การสร้าง

ภาคเรียนที่ 2

 • การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
 • บทประยุกต์ 2
 • พหุนาม

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.2

ภาคเรียนที่ 1

 • อัตราส่วนและร้อยละ
 • การวัด
 • แผนภูมิรูปวงกลม
 • การแปลงทางเรขาคณิต
 • ความเท่ากันทุกประการ

ภาคเรียนที่ 2

 • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
 • การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • เส้นขนาน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.2

ภาคเรียนที่ 1

 • สมบัติของเลขยกกำลัง
 • พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
 • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
 • การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ภาคเรียนที่ 2

 • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
 • สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
 • การแปรผัน

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.3

ภาคเรียนที่ 1

 • พื้นที่ผิวและปริมาตร
 • สามเหลี่ยมคล้าย
 • กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • ระบบสมการเชิงเส้น

ภาคเรียนที่ 2

 • อสมการ
 • สถิติ
 • ความน่าจะเป็น
 • การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.3

ภาคเรียนที่ 1

 • กรณฑ์ที่สอง
 • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
 • สมการกำลังสอง
 • พาราโบลา
 • พื้นที่ผิวและปริมาตร

ภาคเรียนที่ 2

 • การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
 • ระบบสมการ
 • วงกลม
 • เศษส่วนของพหุนาม

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.4

ภาคเรียนที่ 1

 • เซต
 • การให้เหตุผล
 • จำนวนจริง
 • เลขยกกำลัง

ภาคเรียนที่ 2

 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 • อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.4

ภาคเรียนที่ 1

 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • ระบบจำนวนจริง
 • ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 2

 • ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
 • ฟังก์ชัน
 • เรขาคณิตวิเคราะห์

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.5

ภาคเรียนที่ 1

 • ลำดับและอนุกรม
 • ความน่าจะเป็น

ภาคเรียนที่ 2

 • สถิติและข้อมูล
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การสำรวจความคิดเห็น

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.5

ภาคเรียนที่ 1

 • ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
 • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
 • เวกเตอร์ในสามมิติ

ภาคเรียนที่ 2

 • จำนวนเชิงซ้อน
 • ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.6

ภาคเรียนที่ 1

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 • การแจกแจงปกติ
 • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ภาคเรียนที่ 2

 • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
 • ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.6

ภาคเรียนที่ 1

 • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
 • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
 • ปฏิยานุพันธ์

ภาคเรียนที่ 2

 • ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
 • กำหนดการเชิงเส้น