ตารางหลักสูตรคณิตศาสตร์

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.1

ภาคเรียนที่ 1

  • สมบัติของจำนวนนับ
  • ระบบจำนวนเต็ม
  • เลขยกกำลัง
  • พื้นฐานทางเรขาคณิต

ภาคเรียนที่ 2

  • เศษส่วน
  • ทศนิยม
  • คู่อันดับและกราฟ
  • สมการ
  • การประมาณค่า
  • รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
  • ความน่าจะเป็น
  • ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.1

ภาคเรียนที่ 1

  • การประยุกต์ 1
  • จำนวนและตัวเลข
  • การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
  • การสร้าง

ภาคเรียนที่ 2

  • การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
  • บทประยุกต์ 2
  • พหุนาม

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.2

ภาคเรียนที่ 1

  • อัตราส่วนและร้อยละ
  • การวัด
  • แผนภูมิรูปวงกลม
  • การแปลงทางเรขาคณิต
  • ความเท่ากันทุกประการ

ภาคเรียนที่ 2

  • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
  • การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • เส้นขนาน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.2

ภาคเรียนที่ 1

  • สมบัติของเลขยกกำลัง
  • พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
  • การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
  • การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ภาคเรียนที่ 2

  • การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
  • สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
  • การแปรผัน

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.3

ภาคเรียนที่ 1

  • พื้นที่ผิวและปริมาตร
  • สามเหลี่ยมคล้าย
  • กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • ระบบสมการเชิงเส้น

ภาคเรียนที่ 2

  • อสมการ
  • สถิติ
  • ความน่าจะเป็น
  • การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.3

ภาคเรียนที่ 1

  • กรณฑ์ที่สอง
  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  • สมการกำลังสอง
  • พาราโบลา
  • พื้นที่ผิวและปริมาตร

ภาคเรียนที่ 2

  • การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
  • ระบบสมการ
  • วงกลม
  • เศษส่วนของพหุนาม

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.4

ภาคเรียนที่ 1

  • เซต
  • การให้เหตุผล
  • จำนวนจริง
  • เลขยกกำลัง

ภาคเรียนที่ 2

  • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  • อัตราส่วนตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.4

ภาคเรียนที่ 1

  • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  • ระบบจำนวนจริง
  • ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 2

  • ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
  • ฟังก์ชัน
  • เรขาคณิตวิเคราะห์

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.5

ภาคเรียนที่ 1

  • ลำดับและอนุกรม
  • ความน่าจะเป็น

ภาคเรียนที่ 2

  • สถิติและข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  • การสำรวจความคิดเห็น

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.5

ภาคเรียนที่ 1

  • ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • เวกเตอร์ในสามมิติ

ภาคเรียนที่ 2

  • จำนวนเชิงซ้อน
  • ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

สรุปบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.6

ภาคเรียนที่ 1

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
  • การแจกแจงปกติ
  • ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ภาคเรียนที่ 2

  • วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
  • ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.6

ภาคเรียนที่ 1

  • ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
  • อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
  • ปฏิยานุพันธ์

ภาคเรียนที่ 2

  • ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
  • กำหนดการเชิงเส้น